CITES

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (novela zákona CITES) a vyhláška MŽP SR č. 387/2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novela vyhlášky CITES), ktoré priniesli viacero zmien v oblasti vedenia evidencie, preukazovania pôvodu, či nezameniteľného označovania exemplárov (v našom prípade dravcov a sov). V nasledujúcom článku sa pokúsim zhrnúť postup pri klasických situáciách kedy sa nás tento zákon týka (nadobudnutie dravca, prevoz dravca) s poukazom na prijaté zmeny. 
 
1. Povinnosti pri nadobudnutí dravca, vedenie evidencie
Pri nadobudnutí dravca Vám chovateľ alebo predávajúci odovzdá spolu s ním aj tzv. CITES (alebo slangovo „žltý papier“), čo je v podstate osvedčenie o výnimke zo zákazu komerčných činností v zmysle nariadenia CITES (nariadenie (ES) č. 338/97), respektíve ak ide o dravca uvedeného v prílohe A môže Vám vydať aj  preukaz o pôvode (novela vyhlášky CITES zrušila  vydávanie preukazov o pôvode pre exempláre druhov z prílohy B a C a tiež potvrdenia o registrácii.) Dravec musí byť tiež nezameniteľne označený (najčastejšie nesnímateľným krúžkom alebo čipom). V zmysle § 9 ods. 1 zákona CITES je každý držiteľ exemplára povinný viesť  evidenciu a na požiadanie  orgánu štátnej správy je povinný ju predložiť a umožniť orgánu podrobnú identifikáciu exemplára a preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Evidenciu predstavuje na naše účely druhová karta exemplára živočícha (ďalej len „druhová karta“). Druhovú kartu a pokyny na jej vyplnenie nájdete v prílohe č. 5 k vyhláške CITES. Do nej držiteľ zapisuje exemplár (ako už jej názov napovedá, pre každý druh je držiteľ povinný viesť osobitnú druhovú kartu) v deň jeho narodenia, vyliahnutia alebo iného nadobudnutia  a vyradí ho v  deň jeho predaja, vývozu, úhynu alebo v deň, keď nastal iný dôvod jeho vyradenia (napríklad deponácia – keď je Váš dravec na nejaký čas v držbe niekoho iného napríklad z dôvodu odchovu). Takže keď nadobudnete dravca, alebo po akejkoľvek zmene,  ste povinný zapísať údaje o ňom do  druhovej karty a túto v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 zaslať na MŽP SR a to  v lehote  30 dní od vykonania zmeny v prípade druhov z prílohy A, a do  14 dní od vykonania zmeny v prípade druhov z prílohy B. Druhová karta sa zasiela až po zmene (napr. kúpa, predaj, úhyn, vyliahnutie a pod.), ktorá nastala po 1. januári 2019 (vrátane)Ak v druhovej karte nenastala po 1. januári 2019 žiadna zmena, držiteľ ju na MŽP SR nezasiela. Od 1. januára 2021 sa bude druhová karta zasielať na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, vedecký orgán. Druhovú kartu bude možné zasielať písomne alebo elektronicky, na tento účel by mala byť zriadená emailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V novele vyhlášky CITES je zároveň aktualizovaný zoznam druhov, na ktoré sa táto povinnosť (resp. povinnosť viesť druhovú kartu, preukazovať pôvod preukazom o pôvode exemplára živočícha a povinnosť nezameniteľného označovania) nevzťahuje. Povinnosť uchovania evidencie od vykonania posledného zápisu (resp. ukončenia chovu) sa predlžuje z 5 na 10 rokov. Týka sa to pritom tej evidencie o exemplároch, v prípade ktorej od vykonania posledného zápisu držiteľom neuplynulo k 1. januáru 2019 päť rokov t. j. posledný zápis bol vykonaný po 31. decembri 2013. Novela vyhlášky CITES priniesla aj zmeny vo formulári druhovej karty, pričom nové tlačivo je možné používať už od 1. januára 2019. Staré tlačivo druhovej karty môže držiteľ používať najdlhšie do 31.marca 2019. Vyhláška CITES tiež zaviedla používanie písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia exemplára. Používa sa v prípade, ak držiteľ nie je povinný preukázať pôvod písomným dokladom (CITES) alebo preukazom o pôvode, tak preukazuje spôsob nadobudnutia písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (doklad o spôsobe nadobudnutia). Toto vyhlásenie nevydáva štátny orgán (vyplní si ho každý sám), ktorý ho však môže v prípade pochybností preveriť. Táto povinnosť sa týka držiteľov ostatných živých i neživých živočíchov z prílohy A – D. Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je možné nájsť na webe MŽP SR www.minzp.sk. Pri každej zmene držiteľa exemplára je držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie a uchovať si jeho kópiu po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa  tak nevzťahuje na exempláre s vydaným dokladom CITES a s preukazom o pôvode. Čo sa týka sokoliarsky držaných dravcov týka sa to  dravcov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) 338/97 (harris, myšiak červenochvostý, orol stepný).
 
2. Prevoz dravcov
Čo sa týka prevozu dravcov v rámci EÚ, vždy keď sa prevážajú dravce z jedného chovného zariadenia do druhého (napríklad na účely predaja, deponácie, vystavenia na verejnosti a pod.)  je potrebné požiadať o vydanie tzv. tracys. Ide o žiadosť o udelenie súhlasu na premiestnenie v zmysle čl. 9 nariadenia CITES. Je potrebné mať vozidlo schválené veterinárnou správou na prevoz zvierat a mať osvedčenie o spôsobilosti vodiča na prepravu zvierat.  v iných prípadoch je držiteľ povinný pri kontrole preukázať, že má dravca nadobudnutého legálne (musí mať pri sebe „žltý papier“ – CITES). V prípade prevozu alebo dovozu z tretích krajín (mimo EÚ) je potrebné postupovať podľa § 2 zákona CITES.
 
3. Ďalšie zmeny od 1.1.2019
Čo sa týka ďalších zmien ktoré nastali účinnosťou od 1.1.2019, novela zákona CITES ustanovuje lehotu, v ktorej je držiteľ živého exemplára stavovcov z prílohy A a živého vtáka z prílohy B povinný zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie do 30 dní od jeho narodenia/vyliahnutia alebo iného nadobudnutia. Ak exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností daného živočícha, držiteľ požiada pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty príslušný okresný úrad o určenie iného vhodného označenia alebo inej lehoty. Vo vzťahu k druhom z prílohy B novela zákona CITES rozširuje povinnosť nezameniteľného označenia aj na vtáky pochádzajúce z voľnej prírody. Ruší sa tiež vykonávanie dohľadu zamestnanca okresného úradu nad nezameniteľným označením - držiteľ už nebude povinný k označeniu prizývať okresný úrad. Okresné úrady budú mať kompetenciu vykonať fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia v prípade jej dožiadania MŽP SR, alebo na základe vlastného podnetu (napr. pred vydaním preukazu o pôvode). Držiteľ bude teda zodpovedný za súlad čísla krúžku alebo mikročipu, ktorý uvedie pri žiadosti podanej na príslušný orgán. Novela zákona CITES ruší preplácanie DNA testov, ktoré nariaďuje MŽP SR (najčastejšie v rámci udeľovania výnimky zo zákazu komerčných činností) alebo okresný úrad (v rámci vydávania preukazov o pôvode). Náklady na nariadené DNA testy bude znášať žiadateľ. DNA testy budú hradené štátom iba v prípade výkonu štátneho dozoru (prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu). Podnikateľom pribudne povinnosť (okrem informácií a povinností, ktoré už sú povinní zverejňovať) na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste chovného zariadenia ponúkaného exemplára zverejniť vedecké meno druhu, jeho zaradenie do príloh A až D a označenie „Chránené podľa CITES“. Cieľom tohto ustanovenia je zvýšiť informovanosť kupujúceho a upozorniť ho na to, že z kúpy exemplára vyplývajú aj isté povinnosti.
 Novela vyhlášky CITES nadväzuje na novelu zákona CITES. Sokoliarov  sa týkajú najmä úpravy náležitostí žiadosti na vydanie potvrdení a povolení, úpravy druhovej karty a prechodných ustanovení vo vzťahu k používaniu doterajšieho tlačiva druhovej karty,  aktualizácie zoznamu druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia, nevydáva sa preukaz o pôvode a ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, predĺženia lehoty na vykonanie nezameniteľného označenia a vydania preukazu o pôvode pre exempláre v chovnej alebo rehabilitačnej stanici na 12 mesiacov. Samozrejme uvedené informácie v tomto článku  slúžia len na predbežné oboznámenie sa so zmenami v predpisoch CITES.  Všetky detaily a  potrebné informácie nájdete na stránke MŽP SR na linku: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/.
 
Potvrdenie o prevode a pôvode živých exemplárov skupiny B(príloha), C,D-/nariadenie č. 1332/2005 ES, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 338/97 ES a Z. z. 15/2005 podľa § 12a