Krúžkovanie dravcov

kruzkovanieNa území SR s účinnosťou od 1. decembra 2017 platí, že všetci chovatelia vtákov, ktorí odchovávajú exempláre spadajúce pod CITES, musia na označovanie odchovaných mláďat používať len krúžky od licencovaného distribútora ktorým je Štátna ochrana prírody SR. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica.

Podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR.

K dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, http://www.sopsr.sk/kruzky/index.php Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

Krúžky sú dodávané na meno, takže si pri nedostatku krúžkov nemôžu chovatelia krúžky medzi sebou posúvať (každé konkrétne číslo krúžku je zaevidované presne na chovateľa ktorý si ho objednal a môže ho použiť len on).

V § 11 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedené:

§ 11 Nezameniteľné označovanie exemplárov
(1) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A a v prílohe B osobitného predpisu2 ) sa nezameniteľne označujú spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.10) Exempláre druhov uvedených v prílohe č. 6 sa neoznačujú.
(2) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe C a v prílohe D osobitného predpisu,2 ) ktoré podliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, sa označujú rovnako ako exempláre uvedené v prílohe B osobitného predpisu.2)
(3) Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia mať vyrazený kód z čísel a písmen.

Keďže všetky dravce sú zaradené v prílohe A alebo B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení je na ich označovanie potrebné použiť krúžok od licencovaného distribútora. Napr. druh Kaňúr okrúhlochvostý (Parabuteo unicinctus) je zaradený (radom Falconiformes spp.) v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a prílohe II dohovoru CITES, čiže je potrebné použiť krúžok od licencovaného distribútora.

Takže keď to zhrnieme každý chovateľ už musí na označovanie odchovaných dravcov a sov používať len krúžky, ktoré si objedná zo ŠOP SR, môže ich používať pokiaľ ich neminie niekoľko rokov, ale nemôže ich nikomu ďalšiemu poskytnúť. Ak by niekto okrúžkoval inými krúžkami ako tými od ŠOP SR ktoré si sám na svoje meno objednal, dopustil by sa protiprávneho konania, čo značí že by nebolo zo strany OÚ ŽP uznané nezameniteľne označenie jedinca takýmto krúžkom a ešte by chovateľovi hrozila aj pokuta.

Tabuľka odporúčaných veľkostí krúžkov

Druh

Pohlavie

Odporúčaná
veľkosť od CITES

Požadovaná veľkosť
pre chovateľov

Sokol sťahovavý / Falco peregrinus

samec

12,0 mm

11,0

13,0 mm

samica

14,0 mm

13,0

15,0 mm

Sokol rároh / Falco cherrug

samec

13,0 mm

12,0 -14,0 mm

samica

14,0 - 16,0 mm

14,0 -16,0 mm

Sokol lovecký / Falco rusticolus

samec

13,0 mm

12,0 - 14,0 mm

samica

14,0 - 16,0 mm

14,0 - 17,0 mm

Sokol tmavý / Falco biarmicus

samec

12,0 mm

11,0 - 13,0 mm

samica

14,0 mm

13,0 - 15,0 mm

Sokol hrdzavohlavý / Falco pelegrinoides

samec

11,0 mm

11,0 - 13,0 mm

samica

13,0 mm

12,0 - 14,0 mm

Sokol myšiar / Falco tinnunculus

samec

9,0 mm

8,0 - 10,0 mm

samica

 

8,0 - 10,0 mm

Sokol kobec / Falco columbarius

samec

8,0 mm

8,0 - 9,0 mm

samica

9,0 mm

9,0 - 10,0 mm

Sokol lastovičiar / Falco subbuteo

samec

9,0 mm

8,0 - 10,0 mm

samica

 

9,0 - 11,0 mm

Sokol prériový / Falco mexicanus

samec

 

11,0 - 13,0 mm

samica

 

13,0 - 15,0 mm

Sokol pestrý / falco sparverius

samec

 

8,0 - 9,0 mm

samica

 

9,0 - 10,0 mm

Sokol aplomado / Falco femoralis

samec

 

9,0 - 11,0 mm

samica

 

11,0 - 13,0 mm

Sokol lagar / Falco juger

samec

13,0 mm

12,0 - 14,0 mm

samica

14,0 mm

13,0 - 15,0 mm

Jastrab lesný / Accipiter gentilis

samec

12,0 mm

12,0 - 14,0 mm

samica

14,0 mm

14,0 - 16,0 mm

Jastrab krahulec / Accipiter nisus

samec

7,0 mm

7,0 -8,0 mm

samica

8,0 mm

8,0 - 10,0 mm

Myšiak hôrny / Buteo buteo

samec

12,0 mm

12,0 - 14,0 mm

samica

13,0 mm

13,0 - 15,0 mm

Myšiak severský / Buteo lagopus

samec

14,0 mm

13,0 - 15,0 mm

samica

14,0 mm

14,0 - 16,0 mm

Myšiak červenochvostý / Buteo jamaicensis

samec

 

13,0 - 15,0 mm

samica

 

14,0 - 16,0 mm

Kaňúr okrúhlochvostý / parabuteo unicinctus

samec

 

12,0 - 14,0 mm

samica

 

14,0 - 16,0 mm

Orol skalný / Aquila chrysaetos

samec

27,0 - 28,0 mm

27,0 - 28,0 mm

samica

 

27,0 - 28,0 mm

Orol kráľovský / Aquila heliaca

samec

24,0 mm

24,0 -26,0 mm

samica

 

25,0 -27,0 mm

Orol krikľavý / Aquila pomarina

samec

20,0 mm

20,0 mm

22,0 mm

samica

 

20,0 - 22,0 mm

Orol jastrabý / Hieraetus fasciatus

samec

18,0 mm

18,0 - 20,0 mm

samica

20,0 mm

20,0 - 22,0 mm

Orol stepný / Aquila rapax

samec

 

24,0 -26,0 mm

samica

 

25,0 -27,0 mm

Orliak morský / Haliaeetus albicilla

samec

24,00 mm

24,0 -26,0 mm

samica

27,0 - 28,0 mm

27,0 mm

28,0 mm

Orliak bielohlavý / Haliaeetus leucocephalus

samec

24,0 mm

24,0 - 26,0 mm

samica

27,0 - 28,0 mm

27,0

28,0 mm

Orliak bielokrídly / Haliaeetus       
pelagicus

samec 

24,0 mm

24,0 -26,0 mm

samica

27,0 - 28,0 mm

28,0 -29,0 mm

Výr skalný / Bubo bubo

samec

24,0 mm

23,0 - 24,0 mm

samica

 

24,0 - 26,0 mm

Sova snežná / Bubo scandiacus

samec

24,0 mm

23,0 - 24,0 mm

samica

 

24,0 - 25,0 mm

Myšiarka ušatá / Asio otus

samec

10,0 mm

9,0 - 11,0 mm

samica

 

10,0 - 12,0 mm

Sova lesná / Strix aluco

samec

12,00 mm

11,0 - 13,0 mm

samica

 

12,0 - 14,0 mm

Plamienka driemavá /

samec

10,0 mm

9,0 - 11,0 mm

samica

 

10,0 - 12,0 mm

Kuvik plačlivý / Athene noctua

samec

8,0 mm

8,0 - 9,0 mm

samica

 

9,0 -10,0 mm