Prezídium SKS pri SPK je výkonným orgánom SKS pri SPK. Tvorí ho osem členov – prezident, viceprezident pre vnútorné vzťahy, viceprezident pre zahraničné vzťahy - delegát IAF, tajomník, poradca chovu, osvetár, ekonóm a člen výboru, ktorý je spravidla aj pr

Filter
Zobrazené položky 
Ing. Alojz KAŠŠÁK

Ing. Alojz KAŠŠÁK

Prezident

Prezident klubu je najvyšším funkcionárom klubu, je štatutárnym zástupcom klubu, s vedomím prezídia zastupuje klub navonok, zvoláva prezídium klubu a členskú schôdzu ktoré zároveň vedie a riadi. Podľa potreby spolupracuje  s ostatnými členmi prezídia na plnení úloh vyplývajúcich z ich funkcií. 

View Profile
MVDr. Ladislav MOLNÁR, PhD.

MVDr. Ladislav MOLNÁR, PhD.

Viceprezident pre zahraničné vzťahy

Viceprezident pre vonkajšie vzťahy zodpovedá za spoluprácu klubu s I.A.F. a zahraničnými sokoliarskymi organizáciami a klubmi. Sleduje poľovnícku a sokoliarsku legislatívu v zahraničí. Pravidelne informuje členskú základňu o dianí vo svete a I.A.F. 

View Profile
JUDr. Janka KRIŽANOVÁ

JUDr. Janka KRIŽANOVÁ

Viceprezidentka pre vnútorné vzťahy

Viceprezident pre vnútorné vzťahy zodpovedá za oblasť legislatívy, prípravy nových právnych predpisov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, veterinárnej legislatívy, styky s domácimi ochranárskymi a poľovníckymi organizáciami.  

View Profile
Ing. Daniel HARABA

Ing. Daniel HARABA

Tajomník

Tajomník klubu je ďalším štatutárnym zástupcom klubu, v čase neprítomnosti prezidenta ho zastupuje, zabezpečuje administratívu klubu, zhromažďuje a archivuje zápisnice z jednaní prezídia a ostatných orgánov klubu, vedie evidenciu členov klubu, eviduje centrálny register disciplinárnych opatrení, vyhotovuje zápisy z jednaní prezídia a členských schôdzí.  

View Profile
Ing. Lenka KUBÍKOVÁ

Ing. Lenka KUBÍKOVÁ

Ekonómka

Hospodár klubu vedie ekonomickú agendu klubu, vyhotovuje návrh rozpočtu a spolu s prezídiom klubu zodpovedá za jeho správne a efektívne čerpanie. Spolu s prezidentom klubu zodpovedá za správne účtované finančné prostriedky klubu. 

View Profile
Mgr. Pavel MICHAL

Mgr. Pavel MICHAL

Vzdelávanie a PR

Osvetár klubu aktívne organizuje propagáciu klubu v médiách, na verejnosti na rôznych poľovníckych a iných akciách, zodpovedá za klubový spravodaj a internetovú stránku. Organizuje a riadi sokoliarske skúšky kandidátov klubu. Vedie evidenciu kandidátov. 

View Profile
Miroslav MICENKO

Miroslav MICENKO

Poradca chovu

Poradca chovu zodpovedá za evidenciu dravcov od jednotlivých členov, evidenciu vydaných krúžkov zo ŠOP, eviduje odchovy dravcov u členov klubu a radí pri problémoch odchovu dravcov, zostavovaní chovných párov a podobne.

View Profile

Jozef TOMÍK

predseda poradného orgánu

Člen výboru je zároveň predsedom poradného orgánu pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov. Poradný orgán plní úlohy zadané prezídiom klubu.

View Profile