Náš tím

Filter
Zobrazené položky 
Ing. Alojz KAŠŠÁK

Ing. Alojz KAŠŠÁK

Prezident

Prezident klubu je najvyšším funkcionárom klubu, je štatutárnym zástupcom klubu, s vedomím prezídia zastupuje klub navonok, zvoláva prezídium klubu a členskú schôdzu ktoré zároveň vedie a riadi. Podľa potreby spolupracuje  s ostatnými členmi prezídia na plnení úloh vyplývajúcich z ich funkcií. 

View Profile
MVDr. Ladislav MOLNÁR, PhD.

MVDr. Ladislav MOLNÁR, PhD.

Viceprezident pre zahraničné vzťahy

Viceprezident pre vonkajšie vzťahy zodpovedá za spoluprácu klubu s I.A.F. a zahraničnými sokoliarskymi organizáciami a klubmi. Sleduje poľovnícku a sokoliarsku legislatívu v zahraničí. Pravidelne informuje členskú základňu o dianí vo svete a I.A.F. 

View Profile
Ing. Miroslav MOZOĽA

Ing. Miroslav MOZOĽA

Viceprezident pre vnútorné vzťahy

Viceprezident pre vnútorné vzťahy zodpovedá za oblasť legislatívy, prípravy nových právnych predpisov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, veterinárnej legislatívy, styky s domácimi ochranárskymi a poľovníckymi organizáciami.  

View Profile
Ing. Daniel HARABA

Ing. Daniel HARABA

Tajomník

Tajomník klubu je ďalším štatutárnym zástupcom klubu, v čase neprítomnosti prezidenta ho zastupuje, zabezpečuje administratívu klubu, zhromažďuje a archivuje zápisnice z jednaní prezídia a ostatných orgánov klubu, vedie evidenciu členov klubu, eviduje centrálny register disciplinárnych opatrení, vyhotovuje zápisy z jednaní prezídia a členských schôdzí.  

View Profile
JUDr. Jana KRIŽANOVÁ

JUDr. Jana KRIŽANOVÁ

Finančný hospodár

Hospodár klubu vedie ekonomickú agendu klubu, vyhotovuje návrh rozpočtu a spolu s prezídiom klubu zodpovedá za jeho správne a efektívne čerpanie. Spolu s prezidentom klubu zodpovedá za správne účtované finančné prostriedky klubu. 

View Profile
Mgr. Pavol MICHAL

Mgr. Pavol MICHAL

Osveta a vzdelávanie

Osvetár klubu aktívne organizuje propagáciu klubu v médiách, na verejnosti na rôznych poľovníckych a iných akciách, zodpovedá za klubový spravodaj a internetovú stránku. Organizuje a riadi sokoliarske skúšky kandidátov klubu. Vedie evidenciu kandidátov. 

View Profile
Miroslav MICENKO

Miroslav MICENKO

Poradca chovu

Poradca chovu zodpovedá za evidenciu dravcov od jednotlivých členov, evidenciu vydaných krúžkov zo ŠOP, eviduje odchovy dravcov u členov klubu a radí pri problémoch odchovu dravcov, zostavovaní chovných párov a podobne.

View Profile
MVDr. Peter BLAŠKO

MVDr. Peter BLAŠKO

Veterinár

Člen výboru klubu má na starosti veterinárnu problematiku.

View Profile