Stanovy SKS pri SPK

§ 1

Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej SKS pri SPK) je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje:

a) chovateľov pernatých dravcov a sov, ktorí sa venujú sokoliarstvu, držia, cvičia a poľujú s pernatými dravcami a sovami, pokiaľ úspešne vykonali sokoliarsku skúšku,
b) záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v klube,
c ) mimoriadnych členov klubu,
d) čestných členov klubu.

§ 2
Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov klubu – Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore
Sídlo – Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Pôsobnosť- Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len SKS pri SPK) pôsobí na celom území Slovenska.

§ 3
Poslanie SKS pri SPK

Poslaním SKS pri SPK je:
a) udržiavať a rozvíjať sokoliarstvo na Slovensku ako žijúce kultúrne nehmotné dedičstvo ľudstva,
b) propagovať sokoliarstvo a ochranu pernatých dravcov a sov medzi širokou verejnosťou a vzdelávať ju v tejto problematike,
c) prispievať k ochrane pernatých dravcov a sov na území SR,
d) spolupracovať s orgánmi a organizáciami ochrany prírody, odbornými, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami a školami, ktorých práca súvisí s pernatými dravcami,
e) evidovať členov, kandidátov a záujemcov o členstvo v SKS pri SPK a nimi chované dravce,
f) vzdelávať členov SKS pri SPK po stránke odbornej, vykonávať osvetovú a propagačnú činnosť,
g) nadväzovať a rozvíjať spoluprácu so zahraničnými sokoliarskymi organizáciami a propagovať činnosť SKS pri SPK v zahraničí,
h) dbať o dodržiavanie pravidiel lovu s dravými vtákmi v súlade s platnými právnymi predpismi,
i) každoročne usporadúvať národné stretnutie slovenských sokoliarov s medzinárodnou účasťou,
j) dbať na dodržiavanie predpisov pri chove dravcov (welfare) a iné pravidlá schválené SKS pri SPK (napr. pri predvádzaní dravcov a sov),
k) spolupracovať pri biologickej ochrane poľnohospodárskych a lesných kultúr, letísk, kultúrnych pamiatok, miest a pod po vzájomnej dohode a pri požiadavke na ochranu od týchto inštitúcii.

§ 4
Hospodárenie v SKS pri SPK

Prezídium klubu pre zabezpečenie činnosti každoročne vypracúva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie.
O plnení rozpočtu informuje členskú základňu. Za volebné obdobie predkladá informáciu o hospodárení konferencii.
Základné ukazovatele rozpočtu sú príjmy a výdavky.

Príjmy členíme na:
a) dotácie, príjmy z projektov, účelové prostriedky poskytnuté na rozvoj a zachovanie sokoliarstva,
b) príjmy z úrokov od peňažného ústavu,
c) členské príspevky,
d) poplatky za sokoliarsku skúšku,
e) sponzorské príspevky,
f) účelové dotácie poskytnuté SPK,-
g) peňažné pokuty a náhrada trov uložené na základe konania podľa disciplinárneho poriadku SKS pri SPK,
h) iné príspevky v zmysle platných predpisov.

Za hospodárenie podľa schváleného rozpočtu zodpovedá ekonóm a prezídium. Za zverené finančné prostriedky zodpovedá ekonóm klubu a štatutárny zástupca ktorý podpísal finančný doklad alebo schválil účtovnú operáciu.
Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov. Účtovné doklady doručené ekonómovi klubu od členov klubu po ukončení ročného účtovného obdobia sa neúčtujú.
Výdavkové účtovné doklady podpisuje spoločne ekonóm klubu a štatutárny zástupca klubu.
Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránkach príjmov a výdajov má prezídium.
Dodržiavanie metodiky a zásad správneho použitia najmä výdavkov má dozorná rada klubu.

§ 5
Členstvo v SKS pri SPK

1. Riadny člen SKS pri SPK
Riadnym členom SKS pri SPK sa môže stať občan SR, alebo fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR ktorý, úspešne absolvoval sokoliarsku skúšku, je členom SPK a spĺňa podmienky stanovené platnými právnymi predpismi upravujúcimi chov, rozmnožovanie a držbu pernatých dravcov a sov.
V prípade, že je držiteľom platného poľovníckeho lístka môže v súlade s platnými právnymi predpismi vykonávať lov a biologickú ochranu pomocou pernatých dravcov.
Členovia klubu majú aktívne volebné právo a môžu byť volení do orgánov SKS pri SPK.

2. Mimoriadny člen SKS pri SPK
Mimoriadnym členom SKS pri SPK sa môže stať i cudzí štátny príslušník bez trvalého pobytu na území SR, ak má v danom štáte vykonanú sokoliarsku skúšku. Má všetky práva a povinnosti riadneho člena, okrem práva voliť a byť volený do orgánov SKS pri SPK. Mimoriadne členstvo cudziemu štátnemu príslušníkovi schvaľuje na návrh prezídia členská schôdza SKS pri SPK.

3. Čestný člen SKS pri SPK
Za mimoriadne zásluhy na úseku rozvoja sokoliarstva sa môže stať občan SR, alebo cudzí štátny príslušník čestným členom SKS pri SPK.
Čestné členstvo udeľuje a odníma na návrh prezídia členská schôdza SKS pri SPK.
Čestné členstvo neoprávňuje loviť s poľovným dravcom, voliť a byť volený do orgánov SKS pri SPK.

4. Uchádzač o členstvo – kandidát SKS pri SPK
Uchádzačov o členstvo v SKS pri SPK prijíma a eviduje na základe písomnej prihlášky prezídium klubu.
Uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK sa môže stať občan SR, alebo fyzická osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom na území SR po podaní písomnej prihlášky, zaplatení príslušných poplatkov a zaevidovaní prezídiom SKS pri SPK. Vzdeláva sa a získava sokoliarsku prax pod vedením skúseného člena SKS pri SPK, ktorý je držiteľom platného poľovníckeho lístka. Kandidátsku prax vykonáva v trvaní minimálne jeden kalendárny rok pred konaním sokoliarskej skúšky, o čom predloží potvrdenie školiteľa pred vykonaním skúšky skúšobnej komisii. Podmienky na pripustenie k sokoliarskej skúške sú uvedené v skúšobnom poriadku.

§ 6
Pozastavenie a zánik členstva v SKS pri SPK

1. Pozastavenie členstva:
a) Pozastavenie členstva znamená dočasnú stratu možnosti hlasovania na výročnej členskej schôdzi, konferencii klubu a v prípade pozastavenia členstva člena prezídia klubu na hlasovaniach prezídia klubu, možnosti byť volený do orgánov klubu, zúčastňovať sa klubových akcií a loviť s dravcom,
b) k pozastaveniu členstva v klube dochádza automaticky pri nezaplatení členských príspevkov v roku na ktorý nemá člen zaplatené členské, alebo iné klubom schválené poplatky v dobe od 1. januára do doby zaplatenia zápisného a členského poplatku. Pri zaplatení zápisného aj členského do 3 rokov od zaplatenia posledného členského poplatku je členstvo v klube obnovené, po uplynutí tejto doby je obnovenie členstva v klube podmienené schválením prezídia SKS pri SPK podľa písm . f).
c) k pozastaveniu členstva príde automaticky aj pri dočasnej strate podmienok kladených na člena podľa § 5 bod 1, po ich splnení a doplatení zápisného aj členského sa členstvo automaticky obnovuje,
d) pri obvinení člena klubu orgánmi činnými v trestnom konaní zo spáchania trestného činu v oblasti ochrany prírody, poľovníctva a sokoliarstva sa členstvo pozastavuje do doby doriešenia daného prípadu. Pri zrušení obvinenia, alebo vyhlásenia oslobodzujúceho rozsudku sa členstvo v klube automaticky obnovuje,
e) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia disciplinárnej komisie SKS pri SPK,
f) na základe vlastnej žiadosti. Obnovenie členstva schvaľuje prezídium SKS pri SPK po zaplatení členského poplatku.

2. Členstvo v klube zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystúpením člena na základe jeho písomnej žiadosti,
c) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia disciplinárnej komisie SKS pri SPK,
d) nezaplatením členského poplatku v stanovenej lehote - minimálne 1 kalendárny rok,
e) nezaplatením peňažnej pokuty alebo trov disciplinárneho konania do najbližšej členskej schôdze, ktoré boli uložené v súvislosti s konaním podľa disciplinárneho poriadku SKS pri SPK,
f) zánikom klubu,
g) zánikom členstva v SPK,
h) rozhodnutím členskej schôdze o odobratí čestného členstva,

§ 7
Práva a povinnosti členov a uchádzačov o členstvo v SKS pri SPK

Členovia a uchádzači o členstvo majú právo:
a) voliť a byť volení do orgánov SKS pri SPK, okrem mimoriadnych a čestných členov a uchádzačov o členstvo,
b) vlastniť pernaté dravce a sovy v súlade s platnými právnymi predpismi, okrem čestných členov a uchádzačov o členstvo,
c) používať pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely, okrem čestných členov a uchádzačov o členstvo,
d) využívať všetky výhody poskytované SKS pri SPK, pokiaľ splnia podmienky, ktoré sú stanovené pre udelenie týchto výhod,
e) vznášať otázky, pripomienky, podávať návrhy, sťažnosti a námety orgánom klubu,
f) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom.

Členovia a uchádzači o členstvo majú tieto povinnosti :
a) platiť včas členské príspevky a ďalšie stanovené poplatky,
b) dodržiavať stanovy klubu a právne predpisy týkajúce sa sokoliarstva,
c) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení nadriadených orgánov, alebo zo zverenej funkcie,
d) aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,
e) akúkoľvek zmenu, ktorá ma vplyv na členstvo v klube hlásiť do 30 dní prezídiu klubu.

§ 8
Orgány SKS pri SPK

Orgány klubu sú:
a) konferencia,
b) členská schôdza,
c) prezídium,
d) poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov,
e) dozorná rada,
f) disciplinárna komisia.

§ 9
Konferencia SKS pri SPK

Konferencia je najvyšším orgánom klubu. Je zhromaždením členov a uchádzačov o členstvo v klube. Zvoláva ju prezídium každých päť rokov.
Konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí, ak o to písomne požiada minimálne jedna polovica riadnych členov klubu, alebo nadriadený orgán.
Konferenciu zvoláva prezídium klubu pozvánkou (písomnou, e-mailom alebo inou) s určením programu, dátumu a miesta rokovania, minimálne 14 dní vopred.
Na konferencií delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, ďalej volebnú a návrhovú komisiu.

Konferencia klubu:
a) schvaľuje a mení Stanovy klubu,
b) prerokováva a schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení klubu za uplynulé obdobie a správu dozornej rady,
c) určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,
d) volí na ďalšie obdobie prezídium klubu, predsedu poradného orgánu, dozornú radu klubu a disciplinárnu komisiu,
e) prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,
f) rozhoduje o sťažnostiach členov klubu proti uzneseniam prezídia, alebo dozornej rady,
g) uznáša sa na zrušení klubu.

Konferencia klubu je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov klubu.
Uznesenia konferencie klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov na konferencii.
V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov, konferencia klubu je uznášania schopná jednu hodinu po jej zahájení. Uznesenia konferencie klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
O priebehu rokovania konferencie klubu sa robí zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia zvolení na konferencii a prezident a tajomník.
Zápisnica sa predkladá na ústredie SPK najneskôr do 14 dní odo dňa konania konferencie.

§ 10
Členská schôdza SKS pri SPK

1. Členská schôdza klubu je zhromaždením jeho členov. Zvoláva ju prezídium SKS pri SPK najmenej jeden krát za rok, minimálne 14 dní vopred pozvánkou (písomnou, e-mailom alebo inou) v ktorej je uvedený program rokovania, dátum a miesto rokovania.

Prvá členská schôdza v roku je výročnou členskou schôdzou.

2. Výročná členská schôdza:
a) prerokováva a schvaľuje správu prezidenta klubu, jednotlivých členov prezídia klubu a predsedu poradného orgánu o činnosti a hospodárení klubu za obdobie od predchádzajúcej členskej schôdze,
b) rozhoduje o použití výťažku hospodárenia alebo o úhrade straty,
c) schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie,
d) schvaľuje plán hospodárenia na nasledujúce obdobie,
e) prerokováva a schvaľuje správu dozornej rady,
f) stanovuje výšku zápisného, členského poplatku a iných poplatkov,
g) rokuje a uznáša sa o veciach, ktoré predložia členskej schôdzi orgány SPK,
h) stanovuje hlavné smery činnosti klubu na nasledujúce obdobie,
i) rozhoduje o sťažnostiach členov klubu proti uzneseniam prezídia klubu, alebo dozornej rady,
j) odvoláva z funkcie členov prezídia, dozornej rady, disciplinárnej komisie alebo predsedu poradného orgánu pred uplynutím funkčného obdobia, ak si neplnia svoje povinnosti, alebo na základe ich písomnej žiadosti,
k) na návrh prezídia prerokováva a schvaľuje sokoliarske pravidlá lovu, ich zmeny a doplnky,
l) na návrh prezídia prijíma riadnych, mimoriadnych a čestných členov SKS pri SPK,
m) je najvyšším orgánom SKS pri SPK medzi jeho konferenciami a rozhoduje v tomto období uzneseniami o neodkladných veciach, ktoré sú inak v právomoci konferencie, najbližšia konferencia ich musí schváliť, inak tieto uznesenia strácajú právoplatnosť,
n) kooptuje nového člena prezídia do doby konferencie pri predčasnom ukončení funkcie,

3. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

4. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov SKS pri SPK. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov, je členská schôdza uznášania schopná jednu hodinu po jej zahájení. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

5. O rokovaní a uznesení členskej schôdze sa robí zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia zvolení na členskej schôdzi a prezident a tajomník.

6. Mimoriadnu členskú schôdzu klubu musí zvolať prezídium klubu, ak o to písomne požiada najmenej tretina všetkých členov klubu, alebo nadriadený orgán klubu.

§ 11
Prezídium SKS pri SPK


1. Prezídium SKS pri SPK je výkonným orgánom SKS pri SPK. Tvorí ho osem členov – prezident, viceprezident pre vnútorné vzťahy, viceprezident pre zahraničné vzťahy - delegát IAF, tajomník, poradca chovu, ekonóm, člen výboru pre výchovu a PR vzťahy s verejnosťou (ďalej len „PR“) a člen výboru, ktorý je aj predsedom poradného orgánu klubu. Výbor volí konferencia SKS pri SPK na päťročné funkčné obdobie. Prípadné zmeny jednotlivých členov prezídia môže odhlasovať aj členská schôdza SKS pri SPK.
a) Prezident klubu je najvyšším funkcionárom klubu, je štatutárnym zástupcom klubu, s vedomím prezídia zastupuje klub navonok, zvoláva prezídium klubu a členskú schôdzu ktoré zároveň vedie a riadi. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými členmi prezídia na plnení úloh vyplývajúcich z ich funkcií.
b) Viceprezident pre vnútorné vzťahy zodpovedá za oblasť legislatívy, prípravy nových právnych predpisov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, veterinárnej legislatívy, styky s domácimi ochranárskymi a poľovníckymi organizáciami a činnosť stredísk.
c) Viceprezident pre vonkajšie vzťahy zodpovedá za spoluprácu klubu s I.A.F. a zahraničnými sokoliarskymi organizáciami a klubmi. Sleduje poľovnícku a sokoliarsku legislatívu v zahraničí. Pravidelne informuje členskú základňu o dianí vo svete a I.A.F.
d) Tajomník klubu je ďalším štatutárnym zástupcom klubu, v čase neprítomnosti prezidenta ho zastupuje, zabezpečuje administratívu klubu, zhromažďuje a archivuje zápisnice z jednaní prezídia a ostatných orgánov klubu, vedie evidenciu členov klubu, eviduje centrálny register disciplinárnych opatrení, vyhotovuje zápisy z jednaní prezídia a členských schôdzí.
e) Ekonóm klubu vedie ekonomickú agendu klubu, vyhotovuje návrh rozpočtu a spolu s prezídiom klubu zodpovedá za jeho správne a efektívne čerpanie. Spolu s prezidentom klubu zodpovedá za správne účtované finančné prostriedky klubu.
f) Člen výboru pre výchovu a PR aktívne organizuje propagáciu klubu v médiách, na verejnosti na rôznych poľovníckych a iných akciách. Organizuje a riadi sokoliarske skúšky kandidátov klubu. Vedie evidenciu kandidátov.
g) Poradca chovu zodpovedá za evidenciu dravcov od jednotlivých členov, evidenciu vydaných krúžkov zo ŠOP, eviduje odchovy dravcov u členov klubu a radí pri problémoch odchovu dravcov, zostavovaní chovných párov a podobne.
h) Člen výboru je zároveň predsedom poradného orgánu. Zodpovedá tiež za funkčnosť internetovej stránky klubu.

2. Prezídium SKS pri SPK spravuje záležitosti SKS pri SPK medzi konferenciami, resp. medzi členskými schôdzami SKS pri SPK.
3. Prezídiu SKS pri SPK prináleží najmä:
a) vykonávať úlohy vyplývajúce z uznesení konferencie, resp. členskej schôdze SKS pri SPK,
b) starať sa o všetky záležitosti SKS pri SPK, pokiaľ tieto nie sú vyhradené priamo konferencii alebo členskej schôdzi,
c) pripravovať a zvolávať konferencie a členské schôdze SKS pri SPK,
d) navrhovať plán činností a plán hospodárenia a predkladať ich na schválenie konferencii resp. členskej schôdzi SKS pri SPK,
e) prijímať záujemcov za kandidátov SKS pri SPK, navrhovať členskej schôdzi prijatie za riadneho, mimoriadneho, alebo čestného člena SKS pri SPK a vydávať členské preukazy,
f) navrhnúť na dočasné pozastavenie členstva alebo vylúčenie člena,
g) podávať odborné vyjadrenia ohľadom chovu a držby poľovne upotrebiteľného pernatého dravca,
h) viesť evidenciu členov, mimoriadnych a čestných členov a kandidátov SKS pri SPK.
4. Prezídium SKS pri SPK sa schádza podľa potreby. Schôdzu zvoláva a vedie prezident, v prípade jeho neprítomnosti tajomník, alebo iný, prezídiom poverený, člen prezídia.
5. Prezídium je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prezídia. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta. V prípade, že sa prezídium nestretne fyzicky, je možné hlasovať per rollam.
6. SKS pri SPK zastupuje navonok prezident klubu. Neodkladné záležitosti SKS pri SPK môže vybaviť prezident a tajomník, ktorí sú štatutárnymi zástupcami klubu. Platnosť ich rozhodnutia je podmienená schválením prezídia SKS pri SPK na jeho najbližšej schôdzi.
7. Z každého rokovania prezídia SKS pri SPK a schválených uznesení prezídia SKS pri SPK robí tajomník alebo iný poverený člen prezídia zápisnicu, ktorú podpisuje prezident a tajomník, pri ich neprítomnosti určení dvaja členovia prezídia SKS pri SPK. Zápisnice uschováva a archivuje na dobu 10 rokov tajomník prezídia SKS pri SPK .
8. Schvaľuje zahraničné cesty členom klubu, ktoré sú hradené úplne, alebo čiastočne z prostriedkov klubu. Tieto zahraničné cesty schvaľuje zásadne pred ich vykonaním.

§ 12
Dozorná rada SKS pri SPK

1. Dozorná rada SKS pri SPK sleduje činnosť klubu ako celku, činnosť prezídia a jeho jednotlivých členov ako aj činnosť poradného orgánu, vykonáva pravidelnú preventívnu kontrolnú činnosť. Dozerá najmä na dodržiavanie stanov SKS pri SPK, zákonov, nariadení, vyhlášok a predpisov.
2. Predseda dozornej rady SKS pri SPK sa môže zúčastňovať schôdzí prezídia a poradného orgánu pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov s hlasom poradným.
3. Dozorná rada sa pri výkone svojej činnosti riadi najmä Smernicami pre kontrolnú činnosť organizačných zložiek SPK, stanovami SKS pri SPK a inými platnými zákonmi a vyhláškami vzťahujúcimi sa na sokoliarstvo a SKS pri SPK. Dozorná rada sa zodpovedá členskej schôdzi, alebo konferencii klubu. Členom dozornej rady nemôže byť člen, zvolený do iných funkcií v klube.

§ 13
Poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov

1. Poradný orgán pre chov, odchov, lov s dravcami, sokoliarsky výcvik, držanie pernatých dravcov a sov (ďalej len poradný orgán) je špeciálny odborný orgán, ktorého činnosť je úzko špecializovaná na odbor a oblasť chovu, odchovu, lovu s dravcami, sokoliarskeho výcviku, legislatívy, držania pernatých dravcov a sov. Poradný orgán vedie jeho predseda, ktorý podľa potreby zvoláva zasadania poradného orgánu. Poradný orgán pracuje samostatne, aktívne navrhuje riešenia problémov a pomáha pri ich realizácii. Predseda poradného orgánu vypracováva ročný plán práce a požiadavku na prípadné čerpanie prostriedkov z rozpočtu klubu.
2. Členov poradného orgánu možno navrhovať len z riadnych členov SKS pri SPK.
3. Predseda poradného orgánu je zároveň aj členom prezídia. Členov poradného orgánu navrhuje a schvaľuje členská schôdza.
4. Poradný orgán predkladá svoje návrhy a pripomienky prezídiu, konferencii a členskej schôdzi SKS pri SPK. Správy o činnosti predkladá predseda poradného orgánu konferencii a členskej schôdzi SKS pri SPK.
5. O rokovaniach poradného orgánu a záveroch rokovania sa spíše zápisnica, ktorú obvykle vyhotoví predseda poradného orgánu, alebo ním poverený člen. Zápisnica sa zasiela tajomníkovi SKS pri SPK, ktorý ju archivuje na dobu 10 rokov. Finančné náklady na činnosť poradného orgánu schvaľuje členská schôdza SKS pri SPK.

§ 14
Sokoliarske strediská

1. V miestach kde sú činní aspoň traja členovia SKS pri SPK môže prezídium SKS pri SPK na základe ich žiadosti zriadiť sokoliarske stredisko. Každé stredisko má svojho predsedu.
2. Náplňou činnosti sokoliarskeho strediska sú záležitosti týkajúce sa chovu a výcviku pernatých dravcov, lovu s dravcami, vykonávania ochranárskej a odbornej činnosti v oblasti určenej prezídiom SKS pri SPK. Vykonáva tiež ďalšie úlohy, ktoré mu určilo prezídium SKS pri SPK.
3. Za činnosť sokoliarskeho strediska zodpovedá prezídiu SKS pri SPK predseda sokoliarskeho strediska.
4. Predseda strediska vyhotoví ročne k 31.12. krátku informáciu o činnostiach strediska za predchádzajúci rok a zašle ju členovi prezídia zodpovednému za činnosť stredísk, na výročnej členskej schôdzi túto informáciu prednesie.

§ 15
Pernaté dravce a sovy chované v zajatí

1. Pernaté dravce a sovy pre účely sokoliarstva môžu vlastniť členovia a mimoriadni členovia SKS pri SPK.
2. Pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely je možné chovať len v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Pre účely sokoliarstva je možné držať autochtónne a alochtónne druhy pernatých dravcov a sov, prípadne ich krížence v súlade s platnými právnymi predpismi.

§ 16
Nadobúdanie pernatých dravcov a sov na sokoliarske účely

Členovia SKS pri SPK môžu nadobúdať pernaté dravce alebo sovy na účely sokoliarstva len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

§ 17
Evidovanie jedincov pernatých dravcov a sov


1. Evidenciu pernatých dravcov a sov vedú členovia SKS pri SPK v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Evidenciu pre interné potreby kluby a potrebu SPK na základe dostupných údajov od členskej základne vedie poradca chovu.

§ 18
Disciplinárna komisia

1. Previnenie proti stanovám a sokoliarskej etike SKS pri SPK rieši disciplinárna komisia, ktorá je štvorčlenná a jej predsedu a troch členov volí konferencia. V prípade, že niektorý člen ukončí výkon funkcie skôr, je prezídiom SKS pri SPK kooptovaný nový člen, následne schválený členskou schôdzou nebo konferenciou.
2. Disciplinárna komisia sa riadi disciplinárnym poriadkom SKS pri SPK.

§ 19
Zánik SKS pri SPK

SKS pri SPK zaniká uznesením konferencie SKS pri SPK, na ktorej je prítomná najmenej trojštvrtinová väčšina riadnych členov SKS pri SPK. Za uznesenie o zrušení SKS pri SPK musí hlasovať najmenej dvojtretinová väčšina prítomných členov SKS pri SPK.

§ 20
Záverečné ustanovenia

SKS pri SPK je právnym nástupcom Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze, IČO: 3178061, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v dôsledku čoho na SKS pri SPK prechádzajú všetky práva a povinnosti Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.

 

      Ing. Daniel Haraba                                                                                        Ing. Alojz Kaššák

    tajomník SKS pri SPK                                                                                   prezident SKS pri SPK 


platné od 26. marca 2022

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (stanovy_SKS-pri-SPK_2022.pdf)stanovy_SKS-pri-SPK_2022.pdf[Stanovy SKS pri SPK, 26.3.2022]196 kB