Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre sokoliarsku skúšku

I.


a) Občan SR, člen SPK, ktorý chce používať pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely, musí úspešne vykonať sokoliarsku skúšku u organizácie, ktorú vykonávaním sokoliarskej skúšky poverila SPK v zmysle platného Zákona o poľovníctve.
b) Každý uchádzač o členstvo – kandidát SKS pri SPK (ďalej len kandidát SKS pri SPK) pred vykonaním sokoliarskej skúšky musí absolvovať minimálne jednoročnú sokoliarsku prax u aktívneho, skúseného sokoliara, kde nadobudne praktické vedomosti v oblasti starostlivosti o pernaté dravce a sovy, ich výcviku, výrobe sokoliarskych pomôcok a lovu s dravcami. Pri podávaní prihlášky za kandidáta sokoliarskeho klubu, ktorú uchádzač predkladá prezídiu klubu, musí písomne nahlásiť meno a priezvisko sokoliara, u ktorého bude vykonávať sokoliarsku prax.
c) Kandidát SKS pri SPK musí počas kandidátskej praxe absolvovať sokoliarsky kurz pozostávajúci zo 4-och školení (každé v rozsahu min. 4 hodín) a to konkrétne:
      veterinárna problematika,
      wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik,
     lov s dravcom – absolvovanie aspoň 1 loveckého dňa na medzinárodnom sokoliarskom stretnutí usporiadanom SKS pri SPK (akceptovanie strediskového stretnutia je podmienené písomnou žiadosťou a schválením prezídiom),
      legislatíva týkajúca sa sokoliarstva.
d) Kurzy organizuje SKS pri SPK prostredníctvom skúšobných komisárov.
e) termíny školení budú kandidátom zaslané v dostatočnom predstihu a zverejnené na internetovej stránke klubu.
f) Sokoliarsky kurz je plne hradený kandidátom SKS pri SPK. Cena celého kurzu je 80 € (každé školenie 20 €).

II.

a) Vykonanie sokoliarskej skúšky zabezpečuje prostredníctvom SPK poverená poľovnícka organizácia.
b) Na základe prijatých prihlášok na skúšku poverená poľovnícka organizácia oznámi uchádzačom termín konania skúšku najmenej 14 dní vopred e-mailom. Kandidáti svoju účasť na skúške potvrdzujú e-mailom.
c) Uchádzači predkladajú písomné prihlášky (viď príloha č.1 PRIHLÁŠKA NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU Slovenského klubu sokoliarov pri SPK) na sokoliarsku skúšku v deň skúšky.
d) Spolu s komplet vyplnenou a podpísanou prihláškou je uchádzač povinný predložiť aj doklady o zaplatení príslušných poplatkov (zápisné, členské za kandidátsky rok, členské za na daný kalendárny rok a poplatok za sokoliarsku skúšku). O akceptovaní prihlášok rozhodne predseda skúšobnej komisie. V prípade, že uchádzač nespĺňa podmienky na vykonanie sokoliarskej skúšky, nemôže byť na skúšku pripustený. O nepripustení na sokoliarsku skúšku musí prezídium klubu žiadateľa bezodkladne písomne upovedomiť s patričným odôvodnením nepripustenia a stanoviť lehotu na podanie odvolania. Ak uchádzač jednoznačne nespĺňa podmienky na pripustenie ku sokoliarskej skúške (napr. vek, prax, občianstvo SR, absolvovanie skúšky z poľovníctva a pod.), jeho odvolanie nemá odkladný účinok.
e) Skúška sa koná spravidla raz ročne. Poverená poľovnícka organizácia môže v odôvodnených prípadoch usporiadať sokoliarsku skúšku i druhý krát v kalendárnom roku.

III.


a) Kritéria pre kandidátov SKS pri SPK pre pripustenie na sokoliarsku skúšku:
     Predložené tlačivo „PRIHLÁŠKA NA SOKOLIARSKU SKÚŠKU Slovenského klubu sokoliarov pri SPK
     vek minimálne 17 rokov v deň skúšky,
     minimálne 1 ročná kandidátska prax (kalendárny rok od prijatia prihlášky za kandidáta),
     absolvovaná skúška z poľovníctva (k nahliadnutiu vysvedčenie alebo poľovný lístok),
     absolvované všetky povinne školenia,
     predložená sokoliarska výstroj,
     predložené potvrdenie o uhradení poplatkov.
b) Pri nesplnení kritérií podľa písm. a) nie je možné kandidáta pripustiť na sokoliarsku skúšku. 

IV.


a) Sokoliarska skúška je verejná.
b) Skúška prebieha formou testu (písomná časť) a ústneho doskúšania. Uchádzači, ktorí ešte nie sú vyskúšaní, nemôžu byť prítomní na skúške iného uchádzača.
c) Písomnú časť píšu všetci uchádzači o členstvo - kandidáti SKS pri SPK spoločne za účasti celej skúšobnej komisie, na ústnej časti je uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK skúšaný jedným zo skúšobných komisárov.
d) Skúšobnej komisii predloží uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK základnú sokoliarsku výstroj (sokoliarsku rukavicu, sokoliarsku tašku, záražec, vábitko, lekárničku, obratlík, pútka a čiapočku).
e) Sokoliarska skúška pozostáva z týchto skúšobných predmetov:
    1. história sokoliarstva a legislatíva
    2. sokoliarska zoológia
    3. chov loveckých dravcov a choroby dravcov
   4. sokoliarsky výcvik a lov 

V.


a) Skúšobná komisia je štvorčlenná. Skladá sa z troch skúšobných komisárov a jedného predsedu.
b) Skúšobných komisárov pre sokoliarsku skúšku menuje na základe návrhu sokoliarskej organizácie poverenej organizovaním sokoliarskej skúšky Kancelária SPK.
c) Po skončení skúšky na neverejnej porade zhodnotí skúšobná komisia výsledok skúšky. Uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK je ohodnotený hodnotením:
     - „prospel s vyznamenaním“ - keď z písomnej časti získal 95 % a viac a zároveň na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené ako excelentné,
     - „prospel“ - keď z písomnej časti získal 75 % a viac a na ústnej časti boli jeho vedomosti ohodnotené minimálne ako dostatočné,
     - „neprospel“ - keď z písomnej časti získal menej ako 75 %, v tomto prípade nie je ani pripustený na ústnu časť.
d) Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné.
e) Dokladom o úspešnom vykonaní sokoliarskej skúšky je písomné vysvedčenie podpísané predsedom skúšobnej komisie a všetkými skúšobnými komisármi opatrené pečiatkou sokoliarskej organizácie a dátumom konania skúšky.
f) Ak neobstál uchádzač pri skúške, môže sokoliarsku skúšku opakovať v najbližšom riadnom termíne. Uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK – ktorý sokoliarsku skúšku neurobil sa na reparáte môže zúčastniť na najbližšej skúške, v prípade neúspešného reparátu je potrebné opakovane absolvovať všetky školenia.

VI.


a) Každý uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK musí absolvovať aj písomnú a ústnu časť a musí predložiť základnú sokoliarsku výstroj.
b) Absolvovanie predmetu sokoliarstvo na školách kde sa vyučuje predmet sokoliarstvo sa započítava do predpísanej sokoliarskej praxe.
c) U absolventov predmetu sokoliarstvo na školách, kde je predmet sokoliarstvo hodnotený známkami, absolvovanie predmetu sokoliarstvo so známkou „1“ alebo „A“ u učiteľa ktorý je zároveň aj skúšobným komisárom menovaným SPK sa takáto známka započítava aj za absolvovanie vyžadovaných školení potrebných pre pripustenie na sokoliarsku skúšku a to konkrétne veterinárna problematika, wellfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik a lov s dravcom. Uchádzač o členstvo - kandidát SKS pri SPK sa v takomto prípade zúčastní len jedného školenia a to k legislatíve v sokoliarstve.

VII.

a) Každý uchádzač hradí náklady spojené s vykonaním skúšky organizátorovi skúšky.

VIII.


a) Záväzný výklad skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku vykonáva SPK, ktorá zároveň vykonáva jeho zmeny a doplnky.

 

IX.


a) Skúšobný poriadok nadobúda platnosť schválením členskou schôdzou alebo konferenciou klubu SKS pri SPK. Tým istým dňom stráca platnosť doterajší skúšobný poriadok

      Ing. Daniel Haraba                                                                                        Ing. Alojz Kaššák

    tajomník SKS pri SPK                                                                                   prezident SKS pri SPK 
                                                      

platné od 26. marca 2022

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (skusobny_poriadok_schvaleny_3,2022.pdf)skusobny_poriadok_schvaleny_3,2022.pdf[Skúšobný poriadok, platný od 26.3.2022]263 kB