chovateľ

 • Označovanie odchovaných dravcov a sov licencovanými krúžkami

  kruzkovanieNa území SR s účinnosťou od 1. decembra 2017 platí, že všetci chovatelia vtákov, ktorí odchovávajú exempláre spadajúce pod CITES, musia na označovanie odchovaných mláďat používať len krúžky od licencovaného distribútora ktorým je Štátna ochrana prírody SR. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica.

  Podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona č. 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR.

  K dispozícii je internetový obchod licencovaného distribútora – Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica, http://www.sopsr.sk/kruzky/index.php Pre distribúciu sú použité dva typy krúžkov materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných priemeroch. Znakom uvedeným na krúžku je kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

  Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roku, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára v ľubovoľnom období/roku.

  Krúžky sú dodávané na meno, takže si pri nedostatku krúžkov nemôžu chovatelia krúžky medzi sebou posúvať (každé konkrétne číslo krúžku je zaevidované presne na chovateľa ktorý si ho objednal a môže ho použiť len on).

  V § 11 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedené:

  § 11 Nezameniteľné označovanie exemplárov
  (1) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A a v prílohe B osobitného predpisu2 ) sa nezameniteľne označujú spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.10) Exempláre druhov uvedených v prílohe č. 6 sa neoznačujú.
  (2) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe C a v prílohe D osobitného predpisu,2 ) ktoré podliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, sa označujú rovnako ako exempláre uvedené v prílohe B osobitného predpisu.2)
  (3) Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia mať vyrazený kód z čísel a písmen.

  Keďže všetky dravce sú zaradené v prílohe A alebo B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení je na ich označovanie potrebné použiť krúžok od licencovaného distribútora. Napr. druh Kaňúr okrúhlochvostý (Parabuteo unicinctus) je zaradený (radom Falconiformes spp.) v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a prílohe II dohovoru CITES, čiže je potrebné použiť krúžok od licencovaného distribútora.

  Takže keď to zhrnieme každý chovateľ už musí na označovanie odchovaných dravcov a sov používať len krúžky, ktoré si objedná zo ŠOP SR, môže ich používať pokiaľ ich neminie niekoľko rokov, ale nemôže ich nikomu ďalšiemu poskytnúť. Ak by niekto okrúžkoval inými krúžkami ako tými od ŠOP SR ktoré si sám na svoje meno objednal, dopustil by sa protiprávneho konania, čo značí že by nebolo zo strany OÚ ŽP uznané nezameniteľne označenie jedinca takýmto krúžkom a ešte by chovateľovi hrozila aj pokuta.

  Tabuľka odporúčaných veľkostí krúžkov

  Druh

  Pohlavie

  Odporúčaná
  veľkosť od CITES

  Požadovaná veľkosť
  pre chovateľov

  Sokol sťahovavý / Falco peregrinus

  samec

  12,0 mm

  11,0

  13,0 mm

  samica

  14,0 mm

  13,0

  15,0 mm

  Sokol rároh / Falco cherrug

  samec

  13,0 mm

  12,0 -14,0 mm

  samica

  14,0 - 16,0 mm

  14,0 -16,0 mm

  Sokol lovecký / Falco rusticolus

  samec

  13,0 mm

  12,0 - 14,0 mm

  samica

  14,0 - 16,0 mm

  14,0 - 17,0 mm

  Sokol tmavý / Falco biarmicus

  samec

  12,0 mm

  11,0 - 13,0 mm

  samica

  14,0 mm

  13,0 - 15,0 mm

  Sokol hrdzavohlavý / Falco pelegrinoides

  samec

  11,0 mm

  11,0 - 13,0 mm

  samica

  13,0 mm

  12,0 - 14,0 mm

  Sokol myšiar / Falco tinnunculus

  samec

  9,0 mm

  8,0 - 10,0 mm

  samica

   

  8,0 - 10,0 mm

  Sokol kobec / Falco columbarius

  samec

  8,0 mm

  8,0 - 9,0 mm

  samica

  9,0 mm

  9,0 - 10,0 mm

  Sokol lastovičiar / Falco subbuteo

  samec

  9,0 mm

  8,0 - 10,0 mm

  samica

   

  9,0 - 11,0 mm

  Sokol prériový / Falco mexicanus

  samec

   

  11,0 - 13,0 mm

  samica

   

  13,0 - 15,0 mm

  Sokol pestrý / falco sparverius

  samec

   

  8,0 - 9,0 mm

  samica

   

  9,0 - 10,0 mm

  Sokol aplomado / Falco femoralis

  samec

   

  9,0 - 11,0 mm

  samica

   

  11,0 - 13,0 mm

  Sokol lagar / Falco juger

  samec

  13,0 mm

  12,0 - 14,0 mm

  samica

  14,0 mm

  13,0 - 15,0 mm

  Jastrab lesný / Accipiter gentilis

  samec

  12,0 mm

  12,0 - 14,0 mm

  samica

  14,0 mm

  14,0 - 16,0 mm

  Jastrab krahulec / Accipiter nisus

  samec

  7,0 mm

  7,0 -8,0 mm

  samica

  8,0 mm

  8,0 - 10,0 mm

  Myšiak hôrny / Buteo buteo

  samec

  12,0 mm

  12,0 - 14,0 mm

  samica

  13,0 mm

  13,0 - 15,0 mm

  Myšiak severský / Buteo lagopus

  samec

  14,0 mm

  13,0 - 15,0 mm

  samica

  14,0 mm

  14,0 - 16,0 mm

  Myšiak červenochvostý / Buteo jamaicensis

  samec

   

  13,0 - 15,0 mm

  samica

   

  14,0 - 16,0 mm

  Kaňúr okrúhlochvostý / parabuteo unicinctus

  samec

   

  12,0 - 14,0 mm

  samica

   

  14,0 - 16,0 mm

  Orol skalný / Aquila chrysaetos

  samec

  27,0 - 28,0 mm

  27,0 - 28,0 mm

  samica

   

  27,0 - 28,0 mm

  Orol kráľovský / Aquila heliaca

  samec

  24,0 mm

  24,0 -26,0 mm

  samica

   

  25,0 -27,0 mm

  Orol krikľavý / Aquila pomarina

  samec

  20,0 mm

  20,0 mm

  22,0 mm

  samica

   

  20,0 - 22,0 mm

  Orol jastrabý / Hieraetus fasciatus

  samec

  18,0 mm

  18,0 - 20,0 mm

  samica

  20,0 mm

  20,0 - 22,0 mm

  Orol stepný / Aquila rapax

  samec

   

  24,0 -26,0 mm

  samica

   

  25,0 -27,0 mm

  Orliak morský / Haliaeetus albicilla

  samec

  24,00 mm

  24,0 -26,0 mm

  samica

  27,0 - 28,0 mm

  27,0 mm

  28,0 mm

  Orliak bielohlavý / Haliaeetus leucocephalus

  samec

  24,0 mm

  24,0 - 26,0 mm

  samica

  27,0 - 28,0 mm

  27,0

  28,0 mm

  Orliak bielokrídly / Haliaeetus       
  pelagicus

  samec 

  24,0 mm

  24,0 -26,0 mm

  samica

  27,0 - 28,0 mm

  28,0 -29,0 mm

  Výr skalný / Bubo bubo

  samec

  24,0 mm

  23,0 - 24,0 mm

  samica

   

  24,0 - 26,0 mm

  Sova snežná / Bubo scandiacus

  samec

  24,0 mm

  23,0 - 24,0 mm

  samica

   

  24,0 - 25,0 mm

  Myšiarka ušatá / Asio otus

  samec

  10,0 mm

  9,0 - 11,0 mm

  samica

   

  10,0 - 12,0 mm

  Sova lesná / Strix aluco

  samec

  12,00 mm

  11,0 - 13,0 mm

  samica

   

  12,0 - 14,0 mm

  Plamienka driemavá /

  samec

  10,0 mm

  9,0 - 11,0 mm

  samica

   

  10,0 - 12,0 mm

  Kuvik plačlivý / Athene noctua

  samec

  8,0 mm

  8,0 - 9,0 mm

  samica

   

  9,0 -10,0 mm