ZŠ s MŠ Maximiliána Hella

Výnimočná škola - Svetový unikát

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, priamo pod legendárnym Sitnom (1009 m.n.m)
Škola nesie meno svetoznámeho astronóma a prírodovedca Maximiliána Hella, ktorý sa narodil v obci Štiavnické Bane a profiluje sa predovšetkým sokoliarskym, poľovníckym a lesníckym smerom.

zsms

Zachovávame  tradície

Naša škola je prvá  základná škola na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo ako predmet. Predmet sokoliarstvo je oficiálne klasifikovaný a  vďaka nemu žiaci získajú základné vedomosti o životnom prostredí.“ Naučia sa pohybovať v teréne, pozitívne vnímať prostredie, racionálne ho využívať a chrániť, rozoznávať živočíchy, rastliny, minerály a horniny. Zároveň ich to nepriamo ovplyvňuje pri výbere stredných škôl s lesníckym, poľovníckym, veterinárnym a sokoliarskym zameraním.

Ciele vyučovania sokoliarstva:

  • vybudovať v deťoch zodpovednosť a trpezlivosť
  • priblížiť im prírodu,
  • dať im pocit jedinečnosti,
  • naučiť sa podať prvú pomoc poraneným dravcom,
  •  naučiť sa liečiť dravce a potom ich vypustiť do voľnej prírody,
  • rozpoznávať dravce v prírode,
  • propagovať sokoliarstvo na verejnosti,
  • prenášať sokoliarske, poľovnícke a lesnícke tradície z generácie na generáciu,
  •  získať zručnosti potrebné pri uplatnení na trhu práce.
  •  Avesterapia – terapia vyvinutá na škole

Predmet Sokoliarstvo sa vyučuje na škole už desať rokov v piatom, šiestom,  siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Časová dotácia na predmet je jedna hodina týždenne. Výnimočné je, že predmet Sokoliarstvo je povinný pre všetkých žiakov v ročníku a je oficiálne klasifikovaný. Klasifikácia výsledkov žiakov je zaznamenaná aj na vysvedčení. Mladší žiaci majú možnosť sa venovať sokoliarstvu formou krúžku Mladých sokoliarov v Centre voľného času pri základnej škole. Začiatky sokoliarskeho systému na škole boli veľmi kostrbaté a ťažké, no a nie sú jednoduché ani teraz. Všetky prostriedky na chod sokoliarne, krmivo, veterinu, výstroj si musí škola získať z mimorozpočtových prostriedkov. Ale práve to, že absolventi ZŠ s MŠ M. Hella si nájdu uplatnenie a dosahujú úspechy prekryje nepríjemné stránky. V priestoroch školy je vybudovaný odborný areál – sokoliareň, kde je umiestnených 60 pernatých dravcov (orly, orliaky, jastraby, myšiaky, harrysy, sovy, sokoly, sup).zsms2

Absolvovaním predmetu získajú naši žiaci zručnosti potrebné pri uplatnení na trhu práce. Žiaci, ktorí prešli takouto formou vzdelávania si našli uplatnenie na Slovensku, ale aj v zahraničí (Taliansku, Dánsku, Kanade, Rakúsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku). Pracujú na letiskách kde vykonávajú biologickú ochranu letísk, v sokoliarskych odchovniach a farmách, na hradoch, sokoliarskych parkoch, vykonávajú biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr alebo pracujú vo veterinárnych klinikách.

Sokoliarstvo nepriamo ovplyvňuje žiakov aj pri výbere stredných škôl s lesníckym, poľovníckym, veterinárnym a sokoliarskym zameraním, ale zaujímavosťou je že aj učiteľským zameraním, pretože staršie deti sa venujú mladším, čo tieto deti zjavne ovplyvňuje.

Základná škola s materskou školou v Častej v školskom roku 2014/2015 začala vyučovať tiež predmet Sokoliarstvo. Predmet bol povinným a klasifikovaným. Vyučoval sa v štvrtom ročníku blokovým spôsobom, momentálne predmet nahradil Sokoliarsky krúžok.

Vyučovanie SOKOLIARSTVA na Slovensku je na všetkých stupňoch škôl:

Vek žiaka:                                      

Škola:                                              

Miesto:

3 – 6 rokov  

Základná škola s materskou školou M. Hella

Štiavnické Bane

6 – 15 rokov              

Základná škola s materskou školou M. Hella

Štiavnické Bane

6 - 15 rokov              

Základná škola s materskou školou      

Častá

15 – 19 rokov  

Stredná odborná škola lesnícka

Banská Štiavnica

15 – 19 rokov  

Stredná odborná škola lesnícka

Prešov

15 – 19 rokov          

Stredná odborná škola pod Bánošom          

Banská Bystrica

19 – 25 rokov        

Technická univerzita

Zvolen

19 – 25 rokov        

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

Košice


Za siedmimi horami a dolami

Žiaci pravidelne predvádzajú svoje sokoliarske zručnosti na rôznych podujatiach pre širokú verejnosť, často však vystupujú aj pred svojimi vrstovníkmi z iných základných škôl. Divákov, žiakov oboznamujú  s tým, ako vyzerá sokoliarsky výcvik i sokoliarsky lov na atrapu koristi, okrem toho prezentujú  aj výcvik poľovného plemena psa. Z oficiálnych podujatí  spomenieme  aspoň privítanie nórskeho a švédskeho kráľovského páru, oslavy vstupu SR do EU v Bruseli, prezentáciu Slovenska v zahraničí – v Česku, Poľsku, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, vo Veľkej Británii alebo na Malte, naši žiaci sa zúčastnili aj prezentácie počas stretnutia IAF na Slovensku v roku 2010 a nedávno aj na otvorení výstavy Poľovníctvo a oddych v rámci Výstavy cestovného ruchu. Naši žiaci boli pozvaní Arabským klubom sokoliarov a zúčastnili sa prezentácie Slovenska v Abú Dhabi v rámci medzinárodného sokoliarskeho festivalu, tiež reprezentovali naše Slovensko v Dubaji na Arabian travel market – výstave cestovného ruchu.

Absolventi ZŠ – sokoliari sa často venujú sokoliarstvu aj počas ďalšieho štúdia, napríklad na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici, Technickej univerzite vo Zvolene alebo na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Sokoliari pracujú na letiskách, v odchovniach, na sokoliarskych farmách či sokoliarskych dvoroch. Mnohí sa uchytili v Kanade, kde plašia iné vtáky, aby nezožrali úrodu, ale aj v Dánsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, USA či vo Švajčiarsku. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou sú rečové znalosti. Preto sa kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov.zsms3

Štvornohí priatelia

Predmet sokoliarstvo je na našej škole rozšírený aj o výučbu chovu koní a jazdectva. Žiaci sa učia starať o kone a jazdiť v školskom jazdeckom areáli a k dispozícií majú momentálne dva kone.

Láska na celý život

Mladí sokoliari sa riadia mottom: „Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ budú dravce lietať na modrej oblohe, sokoliarstvo bude žiť ďalej, pretože láska  je večná“. Sokoliarstvo má na Slovensku bohatú históriu. Učiť tento predmet je veľká zodpovednosť a vyžaduje si to mnoho času a vhodný spôsob komunikácie.  Potešením je, že to  deti baví a napĺňa. Je na nich vidieť, s akou radosťou sa venujú dravcom. Určite ide o vhodný spôsob, ako ich viesť k tomu, aby zmysluplne trávili voľný čas, získavali zručnosti a pracovali na svojom odbornom raste – so živými tvormi a v lone prírody.

Budúcnosť je možnosť pokračovať v tradíciách

Vzdelávanie v sokoliarstve je možnosť posúvať tradície na mladú generáciu a o spoluprácu s našou školou prejavili záujem dve stredné školy – Spojená stredná odborná škola v Banskej Štiavnici a Spojená stredná odborná škola v Banskej Bystrici. Našim spoločným zámerom je vyučovať predmet Sokoliarstvo aj na týchto stredných školách, čím sa zabezpečí kontinuita sokoliarskeho vzdelávania.

Predbežný záujem o vyučovanie predmetu Sokoliarstvo v spolupráci s našou školou má aj Základná škola s materskou školou v Braňanoch Českej republike ako aj Základná škola v obci Josipovac Punitovacki v Chorvátsku.

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Učebný predmet Sokoliarstvo poskytuje žiakom základné odborné vedomosti a skúsenosti zo sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov, výcviku poľovných dravcov, ich využitia na lov, zhotovovania a používania sokoliarskej výstroje a pomôcok používaných v sokoliarstve. Taktiež žiakov oboznámi so zákonnými predpismi, s členstvom v SKS a so sokoliarskou etikou. Žiak musí zvládnuť zásady výcviku, rehabilitácie i lovu s dravcami.                                                    

Predmet vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode. V neposlednom rade sa kladie dôraz na schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoje konanie. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať žiakom vedomosti, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Vedomosti vedieť využiť aj pri biologickej ochrane v poľnohospodárstve, lesníctve, na letiskách, stálych a sezónnych sokoliarskych scénach, či svoje skúsenosti využiť v odchovniach dravcov, alebo rehabilitačných staniciach u nás a v zahraničí ako aj využiť dravce v agroturistike. Vedieť vedomosti využiť ich v rámci prezentačných akcií a pri rozvoji cestovného ruchu.zsms4

O Materskej škole

Nie len rozvíjať vedomosti detí a pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie ale aj formovať ich postoje, kooperovať v skupine - správať sa podľa spoločenských pravidiel a noriem. Vytvárať podmienky na získanie poznatkov, na ktoré budú deti nadväzovať v primárnom vzdelávaní. Nové poznatky sprostredkovávať prostredníctvom hry, praktickou činnosťou detí, zážitkovým učením. Našim zámerom je aktivizovať rodičov do diania v materskej škole, čo najlepšie vyhovieť ich požiadavkám . Prezentovať činnosť pred miestnou komunitou a zapájať sa do diania v obci. Materská škola je zameraná na rozvíjanie elementárnych a praktických zručností detí s formovaním pohľadu na prírodu a vzťahu k prírode.

Materská škola sa zameriava na upevňovanie zdravého životného štýlu detí a rodičov.zsms5

Základným pilierom je utvárať základy environmentálneho cítenia, ochrany zdravia. Učením v prírode, výletmi a exkurziami, experimentovaním budú deti získavať poznatky z okruhu – Príroda a následne uplatňovať v praktických činnostiach nadobudnuté zručnosti(Zber rastlín a lisovaním vytvárať herbár, odpoludňajší oddych pod stromami v prírode.... ).

V tomto školskom roku sme projekt rozšírili o oblasť prevencie a ochrany zdravia o projekt Evička nám ochorela, v ktorom deti teoretické poznatky aplikujú v praktických činnostiach. Prostredníctvom plnenia jednotlivých úloh, do projektu budú angažovaní aj rodičia. V tomto šk. roku ZŠ otvorila nový vyučovací predmet - lesníctvo.. Pri základnej škole je zriadený krúžok mladých sokoliarov, ktorý svoju činnosť prezentuje v rámci celoslovenských a zahraničných súťaží. Deti predprimárneho vzdelávania majú možnosť pozorovať výcvik dravcov, starostlivosť o ne, prikrmovanie. Taktiež starostlivosťou o koníky nadobudnúť vzťah a zodpovednosťk živej prírode. Profilácia materskej školy bude orientovaná na získavanie jednoduchých zručností detí v starostlivosti o koníky, vtáky, spoznávanie dravcov, ich spôsob života, ochrany prírody. Špecifikum je vzájomná prepojenosť MŠ na ZŠ, ktorá bude následne na získané vedomosti a zručnosti naväzovať a súčasne ich rozvíjať.

Základy environmentálnej výchovy, ochrany prírody, starostlivosť o ňu nám bezprostredne umožňuje daná lokalita, v ktorej sa nachádzame. Špecifické úlohy budú deti plniť projektom – Kamarát les.

https://www.zakladnaskola.com/